Newsletter nieczytelny? Zobacz wersję WWW.
W dzisiejszym wydaniu: Jak poprawnie ewidencjonować wydatki niewygasające?
NR 387 | 8 grudnia 2011 r.

Ewidencja dla celów bilansowych, podatkowych oraz rozliczenia z budżetem
budzą nadal wiele wątpliwości!

>Sprawdź, aby nie popełnić błędu!<


Nowe zasady realizacji i ewidencji wydatków niewygasających

"- Czy wydatki niewygasające księgujemy w/g uchwały 903/133 i 133/904 a na koniec roku 961/903?

- i jeszcze w jednostce na koncie 980 i 999?

- przecież na koncie 980 są już w momencie uchwalenia planu na wydatki.

- Czy Ktoś mógłby podać schemat księgowania wydatków niewygasających (w jednostce i w organie) w sytuacji, gdy realizowane są przez Urząd Gminy i jest wspólny rachunek bankowy dla urzędu i organu. Chodzi mi o księgowania w roku realizacji wydatków niewygasających. Czy wydatek powinien być zrealizowany z wyodrębnionego rachunku czy też z podstawowego? Może Ktoś tak ma, bardzo proszę o podpowiedź!"

Na forach aż huczy od tego rodzaju pytań. Nie ma się jednak co dziwić.

Sposób księgowania wydatków niewygasających różni się od ewidencji wydatków istniejących wyłącznie w okresie obowiązywania uchwały budżetowej. Dodatkowo należy pamiętać, że specyficzne zasady ich rozliczania wprowadziło również znowelizowane rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości JSFP.

Jeżeli interesuje Państwa temat wydatków niewygasających, zachęcam do zapoznania się z dzisiejszym serwisem.

Karol Zawadzki

Pozdrawiam serdecznie
Karol
Zawadzki
Karol Zawadzki
redaktor

PS

Jak ewidencjonować wydatki niewygasające w budżecie jednostki samorządu terytorialnego a jak w jednostce budżetowej? Jak ująć je w sprawozdaniach budżetowych?

Zagadnienia te zostały kompleksowo omówione w artykule "Jak określić wykaz wydatków niewygasających oraz poprawnie je ewidencjonować?" opublikowanym w najnowszej aktualizacji poradnika "Finanse publiczne".

Grudniowy numer "Finansów Publicznych" zawierający omówienie zasad księgowania wydatków niewygasających możecie Państwo wypróbować bezpłatnie. Będziecie mogli Państwo również skorzystać z gotowego wzoru zarządzenia kierownika jednostki w sprawie polityki rachunkowości.

Jeżeli zdecydujecie się Państwo zostać z nami dłużej, jeszcze w grudniu otrzymacie Państwo kolejną aktualizację zawierającą m.in. informacje na temat księgowania w JSFP kosztów i wydatków na przełomie roku 2011 i 2012 r. Otrzymacie Państwo również bezpłatny dostęp do portalu www.serwisrb.pl zawierającego m.in. wzory dokumentów oraz inne narzędzia niezbędne do prawidłowego rozliczenia JSFP.

Problemy z rozliczeniami na przełomie roku 2011/2012 w jsfp

 • W jaki sposób rozliczyć koszty z przełomu roku dla celów rachunkowych?
 • Jak poprawnie przypisać koszty dla celów rozliczenia podatku dochodowego?
 • Czy w każdym przypadku można skorzystać z konta "rozliczenia międzyokresowe kosztów"?

Sprawdź w publikacji "Finanse Publiczne", jak rozliczać wydatki ponoszone w Twojej jednostce na przełomie roku.

Porada dnia

Jak poprawnie ewidencjonować wydatki niewygasające?

Ewidencja wydatków niewygasających w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

W roku podjęcia uchwały w sprawie wydatków niewygasających ewidencja prowadzona jest w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Należy jednak pamiętać, iż od 2011 r. jednostki te, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie) zobowiązane są do uwzględniania zmian, które zaszły w tym zakresie.

Podstawową zmianą jest wprowadzenie dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego nowego konta 135 "Rachunek środków na niewygasające wydatki", mającego na celu poprawę przejrzystości ewidencji.

Wprowadzone zmiany doprecyzowały także opis niektórych kont, na których ewidencjonuje się wydatki niewygasające, a mianowicie:

 • 225 "Rozliczenie niewygasających wydatków",
 • 903 "Niewykonane wydatki", a także
 • 904 "Niewygasające wydatki".

Wydatki niewygasające w sprawozdaniu jednostki budżetowej

Ewidencja wydatków niewygasających w samorządowej jednostce budżetowej powinna być wyodrębniona analitycznie. Ponadto w polityce rachunkowości warto ustalić wzór sprawozdania w zakresie wydatków niewygasających, na podstawie którego będzie się dokonywało przeksięgowania wykonanych wydatków.

Przepisy rozporządzenia w zakresie sprawozdawczości budżetowej nie wprowadzają obowiązku sporządzania takiego sprawozdania dla samorządowych jednostek budżetowych, ale przy jego ustalaniu można skorzystać ze wzoru sprawozdania Rb-28 NW przeznaczonego dla państwowych jednostek budżetowych.

Ewidencja na koncie 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków"

Jednostka budżetowa w roku realizacji wydatków niewygasających zobowiązana jest m.in. prowadzić ewidencję planu finansowego na koncie pozabilansowym 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków".

Konto 981 przeznaczone jest do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych,

Do konta 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków" prowadzi się ewidencję szczegółową według szczegółowości planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych.

Konto 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków" na koniec roku nie powinno wykazywać salda.

Przykład

Księgowanie planu w jednostce budżetowej na koncie 981 "Plan finansowy niewygasających wydatków"

1.Zatwierdzony uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego plan finansowy wydatków niewygasających (księgowanie na początku roku, w którym realizowane są wydatki) - strona Wn

2.Wykonanie wydatków - strona Ma

3. Wartość planów wydatków niewygasających w części niezrealizowanej - strona Ma

Sprawdź się

Zachęcam do sprawdzenia Państwa wiedzy na temat wydatków niewygasających.
Czy wiecie Państwo jak w księgach organu zaksięgować poniższe operacje?

 1. Przekazanie środków finansowych do jednostki budżetowej realizującej wydatki ujęte w planie wydatków niewygasających w kwocie 109.000 zł - księgowanie na podstawie WB.
 2. Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową według sprawozdania lub pisemnej informacji z wykonania tych wydatków w kwocie 109.000 zł - dokument księgowania PK.
 3. Przekazanie następnej transzy środków finansowych do jednostki budżetowej realizującej wydatki ujęte w planie wydatków niewygasających w kwocie 61.000 zł
  - księgowanie na podstawie WB.
 4. Wydatki zrealizowane przez jednostkę budżetową według sprawozdania lub pisemnej informacji z wykonania tych wydatków w kwocie 31.000 zł - dokument księgowania PK.
 5. Zwrot przez jednostkę budżetową niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające w kwocie 30.000 zł - WB z rachunku środków na wydatki niewygasające.
 6. Przekazanie niewykorzystanych środków finansowych po upływie terminu określonego w wykazie wydatków niewygasających na rachunek podstawowy budżetu w kwocie 30.000 zł - WB z rachunku środków na wydatki niewygasające.
 7. Wpływ środków na rachunek podstawowy budżetu w kwocie 30.000 zł - WB
  z rachunku podstawowego budżetu.
 8. Przeksięgowanie niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na dochody budżetu w kwocie 30.000 zł na podstawie dokumentu PK.
 9. Przeksięgowanie na koniec 2012 r. dochodów budżetu na wynik wykonania budżetu

Rozwiązanie tego przykładu oraz wielu innych dotyczących m.in. zasad księgowania wydatków niewygasających w roku ich realizacji na kontach bilansowych jednostek budżetowych znajdziecie Państwo w najnowszej aktualizacji poradnika "Finanse Publiczne", którą możecie Państwo wypróbować klikając TUTAJ.

Nie chcesz już otrzymywać Newslettera, kliknij tutaj   |   Chcesz poznać inne nasze serwisy, kliknij tutaj

Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
Numer NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.