Wersja e-lettera online

W dzisiejszym wydaniu:
• Zasady wydłużania etapu edukacyjnego

Nr 438 | Poniedziałek, 23 stycznia 2012 r.

elektroniczny
Serwis Dyrektora Placówki Oświatowej
Kadry i Płace • Zarządzanie • Bezpieczeństwo • Nadzór

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku!

Dla uczniów niepełnosprawnych istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych. Przepis dotyczy wszystkich uczniów niepełnosprawnych niezależnie od szkoły w której pobierają naukę, czyli w masowej, integracyjnej i specjalnej. Najczęściej dotyczy to uczniów szkół specjalnych oraz integracyjnych. Jednak w szkołach ogólnodostępnych także nierzadko zdarza się potrzeba przeprowadzenia procedury związanej z wydłużaniem cyklu edukacyjnego.

Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, zatem pozostał już na jej wydanie tylko miesiąc.

Na temat wydłużenia etapu edukacyjnego piszemy w dzisiejszym e-letterze. Polecam też lutową aktualizację "Poradnika Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce", w której można znaleźć więcej szczegółowych informacji na ten temat, w tym procedurę postępowania związaną z wydłużeniem etapu edukacyjnego, zasady wydłużania etapu, zadania rady pedagogicznej i dyrektora.

Agnieszka Stebelska - redaktor
Serdecznie pozdrawiam
Agnieszka Stebelska - redaktor
Agnieszka Stebelska
Redaktor
"Poradnika Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce."

Porada dnia:

Zasady wydłużania etapu edukacyjnego

Możliwe jest przedłużenie okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym dla:

 • uczniów niepełnosprawnych oraz
 • uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

"Poradnik Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce" - więcej porad, bieżących tematów, nowości oświatowych, odpowiedzi ekspertów!

Decyzja o przedłużeniu nauki

Decyzję o przedłużeniu uczniowi okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia, nie później niż do końca lutego roku poprzedzającego ostatni rok nauki w danej szkole, na podstawie szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez radę pedagogiczną.

Sprawę każdego ucznia dotyczącą wydłużania cyklu kształcenia - dyrektor zobowiązany jest rozpatrzeć indywidualnie, dokładnie analizując sytuację dziecka:

 • przede wszystkim sytuację szkolną, ale także
 • życiową,
 • rodzinną,

gdyż doświadczenie wskazuje, że często mają one ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym, radzenie sobie ze stresem, odnoszone na tym polu sukcesy i porażki. Dyrektor nie powinien decyzji tej wagi podejmować jednoosobowo. Rozporządzenie obliguje dyrektora do dokonania uzgodnień z rodzicami lub prawnymi opiekunami ucznia.

Zasady wydłużania etapu edukacyjnego

Wydłużanie etapu edukacyjnego ma polegać na wydłużeniu czasu, w którym dziecko w sposób planowy ma nabywać wiedzę i umiejętności właściwą dla 3 lat np. w 4 lata. Najczęściej wydłużenia etapu edukacyjnego dokonuje się w stosunku do ucznia, u którego niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie treści podstawy programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok szkolny. Wówczas można wydłużyć czas trwania danego etapu edukacyjnego o jeden rok szkolny, aby pomóc uczniowi w realizacji treści programowych.

Uwaga! Wydłużenie etapu edukacyjnego nie jest tożsame z powtarzaniem klasy. Uczeń, któremu wydłuża się etap kształcenia, na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego cyklu - nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, tzn. nie jest ani promowany ani niepromowany.

Więcej na temat zasad wydłużania etapu edukacyjnego w najbliższej, lutowej aktualizacji "Poradnika Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce", m.in.:

 • zadania i obowiązki dyrektora i rady pedagogicznej związane z wydłużeniem etapu edukacyjnego
 • termin podjęcia decyzji o wydłużeniu etapu
 • plan nauczania ucznia z wydłużonym etapem edukacyjnym
 • procedura postępowania krok po kroku związana z wydłużeniem etapu uczniowi.

Małgorzata Celuch

Specjalna oferta dla naszych Czytelników.

25% rabat na książkę z płytą CD:

"40 decyzji kadrowych, które mogą zaprowadzić Cię przed sąd. Opisy przypadków, wyjaśnienia wątpliwości, gotowe procedury i wzory dokumentów."

Oferta limitowana i ważna tylko do końca roku!
Sprawdź tutaj >>

Z pozdrowieniami,

Sebastian Watras
Kierownik Grupy Wydawniczej Oświata


Ekspert Portalu Oświatowego radzi:

Ewidencjonowanie skróconego czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

Pytanie: Pracownik niepedagogiczny przedłożył orzeczenie o umiarkowanych stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenie lekarskie o zasadności stosowania wobec niego skróconej normy czasu pracy. Czy w ewidencji czasu pracy należy wpisywać mu 7 czy 8 godzin pracy dziennie? Czy przysługujący mu dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni należy w ewidencji czasu pracy zaznaczać jako urlop wypoczynkowy?

Odpowiedź: W ewidencji czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarowym, wobec którego orzeczono zasadność stosowania skróconej normy czasu pracy, rozliczamy 7 godzin na dobę. W ewidencji tej uwzględnia się również dodatkowy urlop wypoczynkowy (§8 rozporządzenia MPiPS z 28 maja 1996 r.). Czytaj więcej

Fobia szkolna a przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego

Pytanie: Mam pytanie, czy uczeń mając w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zalecenie o zaliczaniu mniejszych partii materiału z danego działu może zdawać egzamin klasyfikacyjny na raty, tzn. najpierw jeden dział, a w późniejszym terminie inny? Uczeń ma obecnie zdiagnozowaną fobię szkolną, w związku z tym ma uprzedzenia do nauczycieli, u których będzie musiał zdawać egzamin klasyfikacyjny i się ich boi.

Odpowiedź: Ogólne zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określają przepisy rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów. Egzamin klasyfikacyjny jest formą ustalenia oceny klasyfikacyjnej dla ucznia i jest elementem wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów. Zgodnie z § 2 załączników (ramowe statuty poszczególnych typów szkół) szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów powinny zostać określone w statucie szkoły. Tym samym organizacja egzaminu powinna się odbyć na zasadach ustalonych w statucie szkoły. Czytaj więcej


Zobacz też:

Nowe artykuły na stronie "Poradnika Dyrektora Szkoły. Zarządzanie w praktyce":

 • Aktualności: Zmiany w organizacji roku szkolnego - wolne w Święto Trzech Króli
 • Aktualności: Rozporządzenie w sprawie subwencji oświatowej w 2012 r.
 • Porady eksperta: Czas przechowywania szkole dokumentów awansu zawodowego
 • Porady eksperta: Egzamin teoretyczny z zajęć wychowania fizycznego?
 • Porady eksperta: Termin wejścia w życie zarządzeń dyrektora szkoły

Więcej na stronie www.zarzadzanieszkola.pl.


Mentor - magazyn nauczyciela,
a w nim:

 • sprawdzone techniki nauczania;
 • skuteczne metody rozwiązywania problemów wychowawczych;
 • prawa i obowiązki nauczyciela wobec szkoły i uczniów.

Zamów już dziś na 30-dniowy okres próbny


Serwis przygotował zespół redakcyjny Grupy Wydawniczej Oświata.

Grupa wydawnicza OŚWIATA

Kontakt z redakcją: grupa.oswiata@wip.pl

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa.
Numer NIP 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.


Bądź pewny, że zawsze otrzymasz swój numer "Serwisu Dyrektora placówki oświatowej".

Umieść adres e-mail oswiata@elettery.pl, w swojej książce adresowej lub na "liście bezpiecznych adresów" zwanej także "białą listą". Większość dostawców internetowych dokłada wszelkich starań, aby ich klienci nie dostawali niechcianej poczty. Jednak czasem mechanizmy antyspamowe blokują także pocztę, która jest legalna. Jeżeli dodasz adres e-lettera do swojej książki adresów, nie powinieneś mieć więcej problemów z terminowym otrzymywaniem kolejnych numerów e-lettera. Aby dodać adres do książki adresowej, możesz to zrobić przez opcję - Dodaj nadawcę do książki adresowej - klikając prawym klawiszem na e-letter w skrzynce odbiorczej, lub zaznacz i skopiuj adres oswiata@elettery.pl i dodaj jako nowy kontakt w książce adresowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić lub e-letter jest rozpoznawany jako "niechciana poczta", skontaktuj się z Twoim informatykiem lub administratorem sieci.

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać e-lettera,
kliknij tutaj
Zobacz ofertę innych bezpłatnych e-letterów,
kliknij tutaj