Wersja e-lettera online

Nr 524 | Wtorek, 22 maja 2012 r.

elektroniczny
Serwis Dyrektora Placówki Oświatowej
Kadry i Płace • Zarządzanie • Bezpieczeństwo • Nadzór

Witaj Czytelniku,

Nawet 17.970 zł odprawy może otrzymać nauczyciel zwalniany z pracy z przyczyn organizacyjnych. Do tego dochodzą należne mu świadczenia z ZFŚS, w tym świadczenie urlopowe, dodatki, nagrody i inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, które należy wypłacić nauczycielowi w dniu rozwiązania stosunku pracy. Gdy placówka zwalnia dwóch, trzech i większą liczbę nauczycieli świadczenia te należy kilkakrotnie pomnożyć, a zgromadzenie przez szkołę tak dużych sum pieniędzy może stanowić problem. Dlatego warto wiedzieć, jak dobierać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, tak aby zminimalizować wysokość odprawy. Warto także wiedzieć, jakie świadczenia poza odprawą trzeba wypłacić nauczycielowi oraz jak prawidłowo ustalić ich wysokość. Pewne wskazówki znajdziesz w dzisiejszym biuletynie.

Z kolejnych wydań biuletynu kadrowo-płacowego dowiesz się:

 • Jak wypowiedzieć stosunek pracy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze zajęć.
 • Jak wyliczyć odprawę za zwolnienie z pracy nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć.
 • Jakie kwestie związane z rozwiązywaniem stosunków pracy musisz uzgodnić ze związkami zawodowymi.
 • W stosunku do jakich spraw w szkole musisz prowadzić metrykę akt sprawy.
 • Jak ustalić termin zakończenia stażu, jeżeli z powodu różnych nieobecności w pracy nauczyciel nie zakończy go 31 maja!

ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD - W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK!

Agnieszka Rumik - redaktor
Zapraszam do lektury
Agnieszka Rumik - redaktor
Agnieszka Rumik
Redaktor poradnika "Karta Nauczyciela od A do Z"
oraz czasopisma "Serwis Kadrowy dla Oświaty"

Porada dnia 1

Odprawa za zwolnienie z przyczyn organizacyjnych i ponowne zatrudnienie nauczyciela

Pytanie: Czy można zwolnić nauczyciela z art. 20 KN wypłacając mu należną odprawę i ponownie zatrudnić na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia nie naruszając dyscypliny budżetowej? Czy odprawa w takim wypadku powinna być wypłacona? Czy nauczyciel, któremu wypłacono wcześniej odprawę z art. 20 KN w jednym zakładzie pracy (brak możliwości dalszego zatrudnienia) może podjąć pracę w innej placówce oświatowej nie rezygnując z odprawy?

Odpowiedź: Tak, bowiem rozwiązanie stosunku pracy jest w niektórych przypadkach jedyną możliwością zmiany rodzaju podstawy prawnej zatrudnienia nauczyciela, wymiaru zatrudnienia czy miejsca pracy nauczyciela pełnozatrudnionego w sytuacji, gdy nie wyraża on zgody na zmianę ww. warunków w drodze porozumienia stron. Natomiast odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 KN przysługuje zawsze nauczycielowi.

Umowę można rozwiązać za porozumieniem stron

W sytuacji nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy jedyną możliwością zmiany rodzaju zawartego stosunku pracy (np. umowy na czas nieokreślony w umowę terminową) jest zawarcie porozumienia stron.

Przy braku porozumienia z nauczycielem wypowiada się mu stosunek pracy

Jeśli nauczyciel nie wyraża zgody na zawarcie porozumienia stron - z nauczycielem rozwiązuje się stosunek pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela lub na wniosek nauczyciela przenosi się go w stan nieczynny. Nie można bowiem zmienić warunków pracy nauczyciela pełnozatrudnionego w drodze wypowiedzenia zmieniającego. W takiej sytuacji regulacje Karty Nauczyciela mają bowiem pierwszeństwo przed regulacjami kodeksowymi dotyczącymi zmian warunków pracy pracownika. Ponadto nie jest prawnie dopuszczalna zmiana rodzaju zawartej umowy z pracownikiem w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Zdaniem SN: "Nie jest dopuszczalna - przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1 k.p.) - zmiana rodzaju umowy o pracę zawartej na czas nie określony na umowę na czas określony." (uchwała SN z 28 kwietnia 1994 r.).

Nauczyciela, z którym rozwiązano stosunek pracy można znów zatrudnić z nowym rokiem szkolnym np. na podstawie umowy na czas określony, jeśli taka potrzeba wynika z organizacji pracy szkoły lub zastępstwa nieobecnej osoby. Jeżeli jednak dyrektor szkoły zawrze porozumienie stron z nauczycielem w zakresie zmiany wymiaru zatrudnienia to stosunek pracy nauczyciela nie ulegnie rozwiązaniu w trybie wskazanego wyżej przepisu Karty Nauczyciela - sprawdź, w jaki sposób zatrudnić zwolnionego nauczyciela z korzyścią dla szkoły i jak sformułować jego warunki zatrudnienia.

Przy zwolnieniu z przyczyn organizacyjnych należy się odprawa

Nauczycielowi, z którym rozwiązuje się stosunek pracy w trybie art. 20 KN zawsze przysługuje odprawa niezależnie od zawieranej z nim nowej umowy o pracę od nowego roku szkolnego. Wysokość odprawy uzależniona jest od podstawy zatrudnienia nauczyciela, czyli zatrudnienia na podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pracę (art. 20 ust. 2 KN).

Nauczyciela można przenieść do innej placówki

Przed podjęciem decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy w sytuacji, gdy nie jest możliwe dalsze zatrudnienie nauczyciela w danej placówce, warto rozważyć możliwość przeniesienia nauczyciela do innej placówki. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może zostać przeniesiony do innej placówki na własną prośbę lub z urzędu za zgodą nauczyciela lub nawet bez zgody (art. 18 i art. 19 KN).

ZWOLNIENIA W SZKOŁACH- sprawdź, jakie obowiązki wobec zwalnianego pracownika ma dyrektor placówki. Sprawdź, jak wyliczyć należną odprawę przy zatrudnieniu na podstawie mianowania, na podstawie umowy o pracę, w niepełnym wymiarze zajęć, na umowę terminową -szczegóły w czasopiśmie (pobierz bezpłatne porady).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 18; art. 19; art. 20 ust. 1, ust. 2.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 1994 r. (I PZP 52/93, OSNAP 1994/11/169).

Porada dnia 2

Odprawa dla nauczyciela z ograniczonym etatem

Pytanie: W roku szkolnym nauczyciel wyraził zgodę na zatrudnienie w wymiarze 16/18. W maju otrzymał propozycję zatrudnienia w roku szkolnym w wymiarze 9/18. Nie przyjął propozycji zatrudnienia. W jakiej wysokości będzie trzeba wypłacić odprawę?

Odpowiedź: Jeżeli przed rozwiązaniem stosunku pracy nauczycielowi zmniejszono wymiar zatrudnienia na podstawie art. 22 ust. 2 KN, odprawa w związku ze zwolnieniem na podstawie art. 20 ust. 1 KN przysługuje w pełnej wysokości (art. 22 ust. 2a KN)

Odprawa w wysokości do 6-miesięcznego wynagrodzenia

W przypadku całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole albo zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć dyrektor szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub na wniosek nauczyciela przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania otrzyma odprawę w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 20 ust. 2 KN). Natomiast nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony uprawniony jest do odprawy, której wysokość zależy od okresu zatrudnienia w danej szkole i wynosi jedno-, dwu- lub trzymiesięczne wynagrodzenie ustalane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r.).

Odprawa z art. 20 KN dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 KN odnosi się tylko do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze na czas nieokreślony. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania z powodu reorganizacji szkoły zmniejszono wymiar zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego pensum (art. 22 ust. 2 KN).

"Przepis art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela odnosi się tylko do nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. W stosunku do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze podstawą czynności pracodawcy zmieniającej treść stosunku pracy jest art. 42 k.p. w związku z art. 93 ust. 1 Karty Nauczyciela" (wyrok SN z 16 maja 2006 r.).

Przy ograniczeniu zatrudnienia odprawa w pełnej wysokości!

W niektórych przypadkach nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania otrzymuje odprawę w pełnej wysokości, pomimo iż jest zatrudniony w zmniejszonym wymiarze czasu pracy (i z proporcjonalnie niższym wynagrodzeniem). Dzieje się tak w sytuacji, w której rok przed rozwiązaniem stosunku pracy zastosowano wobec tego nauczyciela ograniczenie wymiaru zatrudniania w trybie art. 22 ust. 2 KN. Zatem pomimo tego, iż w dniu rozwiązania stosunku pracy ma on już wynagrodzenie proporcjonalnie niższe, wypłaca mu się odprawę z pełnej stawki należnej na danym stopniu awansu i kwalifikacji tabeli stawek (art. 22 ust. 2a KN).

Dowiedz się więcej o zasadach rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami. Pobierz bezpłatną broszurę - ZWALNIANIE W SZKOLE, przepisy dla dyrektora szkoły.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 20 ust. 1 i ust. 2, art. 22 ust. 2 i ust. 2a,
 • Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) - art. 8,
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 2006 r., sygn. akt I PK 213/05 (OSNP 2007/11-12/153).


Zobacz także

W najnowszym wydaniu czasopisma "Kadry i płace w oświacie":

NOWOŚĆ: Metryka akt sprawy w szkołach i placówkach oświatowych

Od 7 marca 2012 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, które nakładają obowiązek prowadzenia metryki spraw rozstrzyganych na bazie tej ustawy. Wiele szkół ma jednak wątpliwości, czy i w jakim zakresie placówki oświatowe są zobowiązane do prowadzenia metryki akt sprawy. Między innymi odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym tekście.

AKTUALNOŚCI:

 • Od 1 września 2012 r. pensje nauczycielskie wzrosną o 3,8%
  Organizacja pracy nauczycieli w dni wolne od zajęć dydaktycznych należy do dyrektora szkoły
  Za błędy w gospodarowaniu ZFŚS nie można odwołać dyrektora w trybie natychmiastowym

KONTROLE W OŚWIACIE: Wakacje za pieniądze z ZFŚS nie dla wszystkich!

DOKUMENTY KADROWE:Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły - wskazówki i dokumenty

W sytuacji zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli ratunkiem dla stosunku pracy może być zmiana stanowiska pracy lub miejsca jej wykonywania. Dzięki temu niekiedy okaże się, że możliwe będzie utrzymanie nauczyciela w zatrudnieniu. Sprawdź, jak zgodnie z przepisami dokonać przeniesienia nauczyciela i jaki to ma wpływ na jego uprawnienia pracownicze oraz obowiązki dyrektorów szkoły macierzystej i tej, do której nauczyciel jest przenoszony.

PRAKTYCZNE NARZĘDZIA:Rozliczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela po urlopie wychowawczym

Niebawem w szkołach rozpoczną się wakacje i czas urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, który (o ile żadne okoliczności temu nie przeszkodzą) będzie trwał od zakończenia zajęć lekcyjnych do końca sierpnia. Dyrektor szkoły w zasadzie nie udziela nauczycielom urlopu, bo przysługuje im on z mocy ustawy, corocznie w tym samym okresie i wymiarze (poza wyjątkami dotyczącymi nauczycieli nabywających urlop po raz pierwszy). W praktyce pojawiają się jednak pewne problemy z udzielaniem urlopu. Dotyczy to między innymi nauczycieli powracających z urlopu wychowawczego. O tym jak w takim przypadku udzielać urlopu wypoczynkowego, piszemy poniżej.

Eksperci odpowiadają:

Awans zawodowy

 • Nie ma podstaw do przerwania stażu w związku z brakiem kwalifikacji nauczyciela

Zatrudnianie i zwalnianie

 • Wypadek przy pracy nie chroni przed zwolnieniem z pracy z przyczyn organizacyjnych
 • Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze - według ustawy o zwolnieniach grupowych

Urlopy i czas pracy

 • WDŻ nie może być realizowane w ramach godzin karcianych
 • Pogodzenie urlopu uzupełniającego z bieżącym
 • Organ prowadzący nie może ingerować w kwestie udzielania urlopu zdrowotnego nauczycielowi

Świadczenia socjalne

 • Odpis na ZFŚS nauczycieli wykonujących pracę w szczególnym charakterze - zgodnie z Kartą Nauczyciela

Wynagrodzenia i dodatki

 • Dodatek motywacyjny można przyznać także na okres wakacji
 • Zmiana wysokości dodatku mieszkaniowego bez wypowiadania warunków zatrudnienia

Pracownicy niepedagogiczni

 • Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy przez pracownika w wieku przedemerytalnym powoduje rozwiązanie stosunku pracy
 • Prawo do świadczeń ze stosunku pracy po zmarłym pracowniku mają osoby uprawnione do renty rodzinnej
 • Przed urlopem wychowawczym można wykorzystać urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze

Nie jesteś jeszcze Czytelnikiem czasopisma "Kadry i płace w oświacie?" Dołącz do nas. Zobacz jakie to proste.

Magazyn "Mentor" poleca

Jak chwalić i ganić dziecko, aby wspierać rozwój jego osobowości i zdolności?

Dzięki publikacji Mądra pochwała, twórcza krytyka:

 • Nauczysz się chwalić dziecko tak, aby chciało się uczyć
 • Poznasz zgubne skutki niewłaściwego karania dziecka
 • Znajdziesz gotową metodę rozwiązania problemów dziecka w 5 krokach

 

Zobacz więcej >>

Ekspert Portalu Oświatowego radzi

Odwołanie od konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Tym razem w dziale "Kuratorium radzi" ekspert rozważa problem odwołania od konkursu na stanowisko dyrektora szkoły: "Pełniłam obowiązki dyrektora szkoły. Po upływie kadencji odbył się konkurs na nowego dyrektora, w którym byłam jedyną kandydatką. W konkursie dostałam jednak za mało głosów. Pytanie 1: czy od konkursu można się odwołać? Do kogo, w jakim terminie, z jakiego powodu? Pytanie 2: czy mogę pełnić nadal funkcję p.o.?" Zapoznaj się z regulacjami w tym zakresie.

Odpowiedź: Kandydat w konkursie na stanowisko dyrektora publicznej szkoły po zakończonym konkursie może zgłosić do organu prowadzącego okoliczności wyczerpujące możliwości unieważnienia konkursu określone w przepisach prawa albo złożyć skargę do sądu administracyjnego. Zgodnie z przepisami art. 36a ust. 4 UoSO, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Nie ma przeszkód prawnych, by powierzenie stanowiska dyrektora szkoły otrzymała ta sama osoba, która pełniła obowiązki dyrektora (p.o.) przed konkursem na dyrektora. Przeczytaj całą odpowiedź

Obniżenie wymiaru etatu nauczyciela w trakcie trwania stażu

Pytanie: Nauczyciel, który odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, od nowego roku szkolnego będzie zatrudniony w naszej szkole w wymiarze niższym niż 1/2 etatu. Co można zrobić, że nie stracił dotychczas odbytego stażu?

Odpowiedź: W przedstawionej sytuacji nauczyciel będzie mógł kontynuować staż tylko wtedy, gdy podejmie zatrudnienie w innej placówce zgodnie z kwalifikacjami w takim wymiarze, który da łącznie z zatrudnieniem w Państwa szkole co najmniej 1/2 etatu. W przeciwnym razie, dotychczas odbyty staż przepadnie (art. 9f ust. 2 i art. 22 ust. 3 i ust. 4 KN). Przeczytaj całą odpowiedź

Więcej porad dotyczących prowadzenia spraw kadrowych i płacowych w szkołach i placówkach oświatowych wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów znajdziesz na Portalu Oświatowym.


Serwis przygotował zespół redakcyjny Grupy Wydawniczej Oświata.

Grupa wydawnicza OŚWIATA

Kontakt z redakcją: grupa.oswiata@wip.pl

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa.
Numer NIP 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.


Bądź pewny, że zawsze otrzymasz swój numer "Serwisu Dyrektora placówki oświatowej".

Umieść adres e-mail oswiata@elettery.pl, w swojej książce adresowej lub na "liście bezpiecznych adresów" zwanej także "białą listą". Większość dostawców internetowych dokłada wszelkich starań, aby ich klienci nie dostawali niechcianej poczty. Jednak czasem mechanizmy antyspamowe blokują także pocztę, która jest legalna. Jeżeli dodasz adres e-lettera do swojej książki adresów, nie powinieneś mieć więcej problemów z terminowym otrzymywaniem kolejnych numerów e-lettera. Aby dodać adres do książki adresowej, możesz to zrobić przez opcję - Dodaj nadawcę do książki adresowej - klikając prawym klawiszem na e-letter w skrzynce odbiorczej, lub zaznacz i skopiuj adres oswiata@elettery.pl i dodaj jako nowy kontakt w książce adresowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić lub e-letter jest rozpoznawany jako "niechciana poczta", skontaktuj się z Twoim informatykiem lub administratorem sieci.

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać e-lettera,
kliknij tutaj
Zobacz ofertę innych bezpłatnych e-letterów,
kliknij tutaj