Wersja e-lettera online

Nr 571 | Wtorek, 14 sierpnia 2012 r.

elektroniczny
Serwis Dyrektora Placówki Oświatowej
Kadry i Płace • Zarządzanie • Bezpieczeństwo • Nadzór
Poleć e-letter znajomemu

Witaj Czytelniku,

Wydanie specjalne - REGULAMIN ZFŚS NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Te zadania szkoły, które opierają się o nieprecyzyjne przepisy prawa sprawiają dyrektorom szkół najwięcej problemów i wywołują szereg wątpliwości, szczególnie co do tego, czy właściwie doprecyzowało się przepisy na potrzeby danej placówki, czy przyjęło się ich właściwą interpretację. Tak jest m.in. z działalnością socjalną - przepisy ustawy o ZFŚS w bardzo ogólny sposób określają zakres działalności socjalnej pracodawcy tworzącego Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostawiając wszelkie kwestie nieuregulowane w przepisach, czy też niedoprecyzowane do decyzji pracodawcy. Podstawą działalności socjalnej w każdej szkole i placówce oświatowej jest Regulamin, który po pierwsze musi odpowiadać zapisom ustawy o ZFŚS, a po drugie, uwzględniać rzeczywiste potrzeby Twoich pracowników. Stworzenie na tyle precyzyjnego Regulaminu, aby nie budził wątpliwości osób uprawnionych do świadczeń socjalnych i organów kontroli to nie lada wyzwanie.

Aby ułatwić Ci prowadzenie działalności socjalnej przygotowaliśmy wydanie specjalne poświęcone działalności socjalnej, w którym znajdziesz wzorcowy regulamin ZFŚS wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów oraz wskazówkami, które jego zapisy możesz dostosować do potrzeb swojej placówki i oczekiwań osób uprawnionych do świadczeń socjalnych. Z wydania dowiesz się m.in.:

 • Jakie zapisy trzeba, a jakie można zawrzeć w regulaminie ZFŚS?
 • Kto jest uprawniony do świadczeń ZFŚS w danej placówce?
 • Jaki jest okres obowiązywania regulaminu i najlepszy termin na jego aktualizację?
 • Na co można przeznaczyć środki z ZFŚS? Jak różnicować wysokość poszczególnych świadczeń
 • Jak można doprecyzować kryterium socjalne na potrzeby przyznawania świadczeń osobom uprawnionym?
 • W jaki sposób uprawniony ma udokumentować prawo do świadczeń z ZFŚS?
 • Jakie rodzaje załączników warto opracować do regulaminu ZFŚS?

POBIERZ REGULAMIN ZFŚS NA ROK SZKOLNY 2012/2013!

Agnieszka Rumik - redaktor
Zapraszam do lektury
Agnieszka Rumik - redaktor
Agnieszka Rumik
Redaktor poradnika "Karta Nauczyciela od A do Z"
oraz czasopisma "Serwis Kadrowy dla Oświaty"

Porada dnia 1

Przeznaczenie środków z ZFŚS w roku szkolnym 2012/2013

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych może być przeznaczony na:

 1. finansowanie działalności socjalnej, organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu,
 2. dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz
 3. tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

(art. 1 ust. 1 ustawy o ZFŚS).

Ponieważ w szkołach i placówkach oświatowych nie tworzy się zakładowych obiektów socjalnych i zakładowych żłobków, klubów dziecięcych i innych form wychowania przedszkolnego, przez to jedynym elementem finansowania ze środków ZFŚS jest działalność socjalna. Pojęcie to zostało ustawowo zdefiniowane jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz:

 1. różnych form wypoczynku,
 2. działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej,
 3. opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 4. udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową

(art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS). Regulamin będzie więc precyzował rodzaje i warunki korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach działalności socjalnej.

Środki ZFŚS mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki w ramach działalności socjalnej. Wydatkowanie tych środków na inne cele może być traktowane jako wykroczenie (art. 12a ust. 1 ustawy o ZFŚS).

Nie wszystkie elementy działalności socjalnej muszą być ujęte w Regulaminie. To pracodawca ustalając treść Regulaminu w negocjacjach ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników, określa, jakie formy działalności socjalnej będą finansowane z funduszu w danej szkole. Rodzaje świadczeń przyznawanych z funduszu nie mogą być jednak inne niż te wymienione w ustawie. POBIERZ REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Zapamiętaj! Regulamin może nie ujmować wszystkich elementów działalności socjalnej, ale nie może ich zmieniać. Przykładowo - może nie być pożyczek mieszkaniowych, ale nie może być świadczeń o charakterze upominkowym (np. z tytułu jakiegoś jubileuszu).

Zyskaj dostęp do bezpłatnych porad dla nauczycieli z zakresu:
wychowania - nauczania - praw i obowiązków
Zapisz się na e-Serwis Nauczyciela i odbierz prezent e-book:
"Agresja i przemoc w szkole - jak radzić sobie z przejawami
niepożądanych zachowań uczniów?"
POBIERZ TERAZ!
UWAGA: ilość bezpłatnych e-booków ograniczona, nie zwlekaj i pobierz teraz!

Porada dnia 2

Osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS w roku szkolnym 2012/2013

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu socjalnego danej placówki określa ustawa o ZFŚS. Ponadto w Regulaminie ZFŚS mogą zostać wyszczególnione inne osoby, którym dyrektor szkoły przyznał uprawnienie do korzystania z funduszu.

Obowiązkowe objęcie funduszem

Obowiązkowo funduszem musisz objąć następujące osoby:

 1. nauczycieli pozostających w zatrudnieniu, bez względu na rodzaj zatrudnienia
  (w tym zatrudnionych również na innej podstawie prawnej niż Karta Nauczyciela),
 2. emerytów i rencistów, którzy odeszli na rentę lub emeryturę z Twojej szkoły, bez względu na pobierane aktualnie świadczenia (renta, emerytura, renta po współmałżonku i inne),
 3. emerytów i rencistów nauczycieli zlikwidowanych szkół lub placówek, jeżeli Twoja szkoła została wyznaczona przez organ prowadzący do objęcia ich funduszem,
 4. pracowników niepedagogicznych pozostających w zatrudnieniu,
 5. członków rodziny pracowników i emerytów (rencistów) - byłych pracowników szkoły,
 6. emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,

jeżeli szkoła objęła ich funduszem dobrowolnie, a organ prowadzący zgodził się przekazywać środki na odpisy na te osoby z własnych dochodów.

Dobrowolne objęcie funduszem

Ponadto możesz przyznać uprawnienie do korzystania z funduszu innym osobom, np.:

 1. nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, którzy odeszli z Twojej szkoły na świadczenia przedemerytalne,
 2. byłym pracownikom niepedagogicznym szkoły - emerytom i rencistom zlikwidowanych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez ten sam samorząd,
 3. dzieciom zmarłych pracowników lub innym osobom będącym na utrzymaniu zmarłych pracowników lub emerytów (rencistów) - byłych pracowników.

Uprawnienie do korzystania z funduszu jest czym innym niż naliczanie odpisu np. na osoby, którym przyznałeś prawo do korzystania z funduszu w Regulaminie, nie naliczasz odpisu. Oznacza to, że odpis nalicza się jedynie na pracowników i emerytów (rencistów) - byłych pracowników.

Wykluczenie części pracowników z dostępu do świadczeń z ZFŚS

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zakłada, że wszyscy pracownicy są uprawnieni do korzystania z funduszu, jednak nie oznacza, że każdy pracownik (czy inny uprawniony) w każdej sytuacji będzie miał prawo do skorzystania ze wszystkich świadczeń lub usług finansowanych z ZFŚS.

Przepisy nakładają bowiem na pracodawcę obowiązek uzależnienia przyznawania świadczeń z funduszu od tzw. kryteriów socjalnych, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Takie uzależnienie oznacza, że osoby znajdujące się w gorszej sytuacji powinny mieć pierwszeństwo w dostępie do świadczeń z funduszu bądź powinny te świadczenia otrzymać w wyższej wysokości. W związku z tym może zdarzyć się sytuacja, że tylko część pracowników będzie korzystała ze świadczeń z funduszu - pod warunkiem że jako kryteria wyboru będą stosowane kryteria socjalne.

Prawo pracowników do ZFŚS

Pracownicy należą do kręgu osób ustawowo uprawnionych do korzystania z ZFŚS i Regulamin nie może ich tego uprawnienia pozbawiać. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy).

Oznacza to, że każda osoba, która jest zatrudniona w danej szkole lub placówce w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie), należy do ustawowego kręgu osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

Prawo do korzystania ze środków funduszu przysługuje pracownikom:

 1. zatrudnionym na czas nieokreślony,
 2. zatrudnionym na czas określony (w tym także na zastępstw),
 3. zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze,
 4. dla których dana szkoła jest podstawowym lub dodatkowym miejscem pracy,
 5. przebywającym na urlopach wypoczynkowych, dla poratowania zdrowia, macierzyńskich, wychowawczych, szkoleniowych,
 6. przebywającym na zwolnieniach lekarskich i świadczeniach rehabilitacyjnych,
 7. zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy w związku z pełnioną funkcją związkową.

Prawo do korzystania z ZFŚS w danej szkole nie przysługuje natomiast:

 1. pracownikom przebywającym na urlopie bezpłatnym,
 2. nauczycielom uzupełniającym etat na polecenie organu prowadzącego szkołę (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).

W okresie urlopu bezpłatnego pracownik ma zawieszony stosunek pracy i okres ten nie jest zaliczany do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 174 § 2 Kodeksu pracy). Z kolei nauczyciel uzupełniający etat w danej szkole nie staje się jej pracownikiem, gdyż jest tylko oddelegowany tam na polecenie organu prowadzącego szkołę (art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela).

Z wydania specjalnego - REGULAMIN ZFŚS NA ROK SZKOLNY 2012/2013 - dowiesz się, jakie prawa do środków z ZFŚS mają:

 • Emeryci i renciści,
 • Pracujący emeryci i renciści,
 • Osoby korzystające z renty po zmarłym pracowniku szkoły,
 • Członkowie rodzin osób uprawnionych.

ZAMÓW WYDANIE SPECJALNE Z REGULAMINEM ZFŚS NA NOWY ROK SZKOLNY.


Porada dnia 3

WZÓR REGULAMINU ZFŚS NA ROK SZKOLNY 2012/2013

→Poniżej prezentujemy wzór regulaminu ZFŚS, wraz z praktycznymi wskazówkami, które ułatwią Ci dostosowanie jego zapisów do potrzeb Twojej placówki.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Elementy zaznaczone kursywą nie są obligatoryjne. Mogą być one indywidualnie kształtowane w konkretnym regulaminie, według potrzeb i możliwości danej placówki.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. [zakres regulacji]

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .................................... (nazwa szkoły lub placówki), zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej "funduszem", oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

§ 2. [przeznaczenie ZFŚS]

 1. Fundusz jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, zwanych dalej "osobami uprawnionymi", z uwzględnieniem ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 2. Działalność socjalna, o której mowa w pkt 1, obejmuje usługi świadczone na rzecz:

1) różnych form wypoczynku,

2) działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,

3) opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,

4) udzielania pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także

5) zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

§ 3. [administrowanie ZFŚS]

........................................., zwana dalej "Pracodawcą", gospodaruje środkami funduszu w zakresie określonym w ustawie z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592), w Regulaminie oraz w rocznym planie rzeczowo-finansowym.

§ 4. [plan rzeczowo-finansowy]

 1. Podstawę podziału środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy.
 2. Projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego sporządza pracodawca, w uzgodnieniu z zakładowymi (międzyzakładowymi) organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy.

§ 5. [charakter świadczeń]

 1. Świadczenia socjalne z funduszu, zwane dalej "świadczeniami", są przyznawane na wniosek osób uprawnionych i nie mają charakteru roszczeniowego.
 2. Dopuszczalne jest organizowanie ze środków funduszu imprez masowych przeznaczonych do wszystkich osób uprawnionych. Decyzję o zorganizowaniu takiej imprezy podejmuje pracodawca w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

§ 6. [przyznawanie świadczeń]

Decyzję o przyznaniu świadczeń podejmuje Dyrektor ....................................... w uzgodnieniu z działającymi w .................. organizacjami związkowymi.

§ 7. [kryterium przyznawania świadczeń]

Ustalanie celu, rodzaju i wysokości świadczenia jest dokonywane na podstawie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Rozdział 2. Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 8. [osoby uprawnione]

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są:

1) pracownicy ....................................., bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i wymiar zatrudnienia, zwani dalej "pracownikami",

2) emeryci i renciści - byli pracownicy ................., dla których ............. (szkoła lub placówka) była ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

3) członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zalicza się:

1) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty dzieci własne, przysposobione oraz dzieci przyjęte na wychowanie w rodzinie zastępczej, dzieci współmałżonka oraz pozostające na utrzymaniu wnuki i rodzeństwo w wieku do lat 18, a jeżeli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,

2) osoby wymienione w pkt 1 niezdolne do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy - bez względu na wiek,

3) współmałżonka - jeżeli nie jest nigdzie zatrudniony i pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty.

 1. Inne osoby uprawnione:

1) osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych, dla których .................. (szkoła lub placówka) była ostatnim miejscem zatrudnienia,

2) osoby zatrudnione na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy (zleceniobiorcy, chałupnicy, agenci),

3) pracownicy tymczasowi,

4) członkowie rodzin zmarłych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników zakładu, jeżeli są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym - w okresie pobierania renty rodzinnej.

§ 9. [dokumentowanie prawa do korzystania z ZFŚS]

 1. Osoby, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, ubiegające się o świadczenia z funduszu, obowiązane są udokumentować swoje prawo do korzystania z funduszu poprzez przedłożenie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 2. Ubiegając się o świadczenia na członków rodziny, o których mowa w § 8 ust. 2, należy złożyć następujące dokumenty:

1) w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia - zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki oraz oświadczenie, że dziecko pozostaje na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,

2) w przypadku dzieci niezdolnych do samodzielnej egzystencji lub niezdolnych do pracy - orzeczenie zespołu orzekania do spraw niepełnosprawności lub organu rentowego,

3) w przypadku współmałżonka - zaświadczenie urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu bezrobotnego.

UWAGA! To jest tylko fragment naszego regulaminu ZFŚS, jaki na nowy rok szkolny przygotowaliśmy dla Ciebie! POBIERZ CAŁY REGULAMIN wraz ze wskazówkami, jak go dostosować do potrzeb swojej placówki.


Zobacz także

W najnowszym wydaniu czasopisma "Kadry i płace w oświacie":

ZMIANY W PRAWIE:

 • Świadectwo pracy po zmianach - 11 przykładów z praktyki - nowe zasady wystawiania świadectw pracy po umowach terminowych

URLOP ZDROWOTNY:

 • Najnowsza uchwała SN: 7 lat pracy przed pierwszym urlopem zdrowotnym musi przypadać w szkole, w której nauczyciel wnioskuje o urlop

ZFŚS:

 • Procedura przyznawania wakacyjnych świadczeń z ZFŚS
 • Zasady wypłacania "wczasów pod gruszą"
 • Na co można wydać środki z ZFŚS
 • Obliczanie świadczenia urlopowego w 2012 r.

KADRY:

 • Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników na zastępstwo
 • Rozwiązanie stosunku pracy z powodu nieprzyjęcia nowych warunków
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
 • Konkurs na dyrektora szkoły
 • Odwołanie dyrektora
 • Ochrona przed zwolnieniem z pracy

KARTA NAUCZYCIELA:

 • Radykalne pomysły na nową Kartę Nauczyciela

Nie jesteś jeszcze Czytelnikiem czasopisma "Kadry i płace w oświacie?" Dołącz do nas. Zobacz jakie to proste.

Przekonaj się, jakie zagrożenia czyhają na młodzież!

Środki psychoaktywne stają się coraz łatwiej dostępne dla młodzieży i dzieci... Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki lub dopalacze, musisz działać szybko.

Dzięki ebookowi "Narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne. Czym się trują nasze dzieci?":

 • dowiesz się, jaki jest mechanizm uzależniania się młodych ludzi od narkotyków;
 • poznasz nazwy modnych substancji psychoaktywnych;
 • dowiesz się, z jakich produktów można zrobić narkotyk;
 • sprawdzisz w tabeli objawy i konsekwencje uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 • nauczysz się rozpoznawać czy dziecko bierze.

 

Zamów już teraz! >>

Ekspert Portalu Oświatowego radzi

Godziny ponadwymiarowe nauczyciela z innego pensum

Pytanie: Czy nauczycielowi bibliotekarzowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin 30/30 mogę przydzielić 0,25 etatu świetlicy 6,5/26? Jak obliczyć wówczas łączny wymiar zatrudnienia?

Odpowiedź: Nauczycielowi należy ustalić pensum łączone. Sposób obliczania pensum łączonego powinien określić organ prowadzący zespół szkół w odrębnej uchwale. Godziny ponadwymiarowe powinny być przydziale nauczycielom realizującym program nauczania art. 35 ust. 1 i art. 42 ust. 7 KN). Przeczytaj całą odpowiedź

2 miesiące przerwy w zatrudnieniu a otwarcie stażu na mianowanego

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. i w tym okresie odbył staż i uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. Przez okres 2 miesięcy miał przerwę w zatrudnieniu. Pracę podjął jako nauczyciel od 01 listopada 2010 r. Czy 1 września 2012 r. ten nauczyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego?

Odpowiedź: Nie. Nauczyciel będzie mógł rozpocząć staż dopiero w kolejnym roku szkolnym, chyba, że stopień awansu nauczyciela kontraktowego uzyskał w czerwcu 2010 r. (art. 9d ust. 4 KN).Przeczytaj całą odpowiedź

Więcej porad dotyczących prowadzenia spraw kadrowych i płacowych w szkołach i placówkach oświatowych wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów znajdziesz na Portalu Oświatowym.


Serwis przygotował zespół redakcyjny Grupy Wydawniczej Oświata.

Grupa wydawnicza OŚWIATA

Kontakt z redakcją: grupa.oswiata@wip.pl

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa.
Numer NIP 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.


Bądź pewny, że zawsze otrzymasz swój numer "Serwisu Dyrektora placówki oświatowej".

Umieść adres e-mail oswiata@elettery.pl, w swojej książce adresowej lub na "liście bezpiecznych adresów" zwanej także "białą listą". Większość dostawców internetowych dokłada wszelkich starań, aby ich klienci nie dostawali niechcianej poczty. Jednak czasem mechanizmy antyspamowe blokują także pocztę, która jest legalna. Jeżeli dodasz adres e-lettera do swojej książki adresów, nie powinieneś mieć więcej problemów z terminowym otrzymywaniem kolejnych numerów e-lettera. Aby dodać adres do książki adresowej, możesz to zrobić przez opcję - Dodaj nadawcę do książki adresowej - klikając prawym klawiszem na e-letter w skrzynce odbiorczej, lub zaznacz i skopiuj adres oswiata@elettery.pl i dodaj jako nowy kontakt w książce adresowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić lub e-letter jest rozpoznawany jako "niechciana poczta", skontaktuj się z Twoim informatykiem lub administratorem sieci.

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać e-lettera,
kliknij tutaj
Zobacz ofertę innych bezpłatnych e-letterów,
kliknij tutaj