Wersja e-lettera online
E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej
Nr 635 | Wtorek, 13 listopada 2012 r.  
Kadry i PłaceZarządzanieBezpieczeństwoNadzór

Szanowni Czytelnicy,

W minionym tygodniu pisaliśmy o dofinansowywaniu spotkań integracyjnych, w tym wycieczek dla pracowników ze środków ZFŚS. W tym wydaniu biuletynu kontynuujemy temat działalności socjalnej i zasad wydatkowania środków z Funduszu, ponieważ w praktyce pojawia się wiele błędów i wątpliwości w tym zakresie. Okazuje się, że najwięcej błędów przy wydatkowaniu środków z ZFŚS powstaje przy finansowaniu działalności kulturalno-oświatowej. Te najczęściej występujące to brak wniosków o dofinansowanie do biletów i brak różnicowania wysokości dofinansowania świadczenia indywidualnego. Poza tym regulamin ZFŚS nie może przewidywać, że osobom uprawnionym przysługują bilety w określonej ilości; dofinansowanie do biletu musi być uzależnione od kryterium socjalnego i przyznawane na wniosek. O tym, jak zgodnie z przepisami ustawy o zfśs finansować świadczenia socjalne piszemy w najnowszym wydaniu czasopisma.

Dla nowych Czytelników - PREZENT - REGULAMIN ZFŚS.

Agnieszka Rumik - redaktor
Zapraszam do lektury
Agnieszka Rumik - redaktor
Agnieszka Rumik
Redaktor poradnika "Karta Nauczyciela od A do Z"
oraz czasopisma "Serwis Kadrowy dla Oświaty"

Porada dnia 1

Zakaz konkurencji dla nauczyciela

Pytanie: Nauczyciel pracuje w naszej szkole na czas nieokreślony, a w drugiej szkole - konkurencyjnej - na umowę zlecenia. Czy mogę wprowadzić do umowy o pracę klauzulę o zakazie konkurencji? Z jakimi kosztami będzie się to wiązało?

Odpowiedź:Możliwe jest zawarcie z nauczycielem - odrębnej od umowy o pracę - umowy o zakazie konkurencji (art. 1011 § 1 Kodeks pracy). Za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej w trakcie trwania stosunku pracy nauczycielowi nie przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie takie należy się wyłącznie w przypadku, gdy zakaz konkurencji ma obowiązywać także po zakończeniu stosunku pracy.

Zakaz konkurencji - odrębna umowa na piśmie

Wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz świadczenia pracy na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do działalności pracodawcy możliwe jest jedynie w drodze odrębnej umowy (art. 1011 § 1 Kodeks pracy). Umowa taka musi być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności (art. 1013 Kodeks pracy). W Kodeksie pracy brak jest definicji "działalności konkurencyjnej", zatem w umowie o zakazie konkurencji strony powinny sprecyzować treść obowiązku, który wynika z tej umowy. Nie można w umowie zawrzeć ogólnej klauzuli np. poprzez przytoczenie treści art. 1011 § 1 Kodeksu pracy ani też zakazać podejmowania jakiejkolwiek działalności zarobkowej.

O tym, jak podpisać z nauczycielem uczącym w kilku szkołach zakaz konkurencji piszemy w najnowszym wydaniu czasopisma. Dowiedz się więcej na ten temat!

"Kwadrans dla Dyrektora szkoły" elektroniczny serwis prawny
dla osób, które chcą skutecznie zarządzać szkołą!
W każdy poniedziałek na skrzynkę e-mail:
 • Zadania na bieżący tydzień
 • Aktualności i nowości
 • Temat tygodnia
 • Porady dotyczące kadr, płac, bezpieczeństwa i zarządzania szkołą
 • Wzory dokumentów do wykorzystania z wyjaśnieniem
Przez pierwszy promocyjny miesiąc możesz korzystać z serwisu na specjalnych warunkach - zapłacisz jedynie 4,90 zł netto.
Pierwszy tego typu produkt na rynku!
Sprawdź teraz: www.kwadransdyrektora.pl

Porada dnia 2

Podwójne prawo do ZFŚS dla pracującego emeryta

Pytanie: Czy pracownik szkoły, który odszedł na emeryturę a następnie podjął zatrudnienie w innej placówce ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

Odpowiedź: Osoba, która uprzednio przeszła na wcześniejszą emeryturę i podjęła w nowym zakładzie pracy zatrudnienie, zawieszając wypłatę emerytury, a następnie po rozwiązaniu stosunku pracy ponownie pobiera emeryturę, jest "emerytem - byłym pracownikiem" tego ostatniego zakładu pracy (uchwała SN z 15 listopada 1991 r.). Dotyczy to jednak tylko tych emerytów, którzy w związku z podjęciem zatrudnienia mieli zawieszoną emeryturę. Jeżeli podjęcie dodatkowego zatrudnienia nie skutkuje zawieszeniem emerytury, takie osoby korzystają z dwóch funduszy socjalnych - z jednego jako emeryci - byli pracownicy, z drugiego - jako pracownicy. Po rozwiązaniu dodatkowego zatrudnienia mają prawo do ZFŚS tego zakładu, gdzie korzystają ze świadczenia jako emeryci.

W przypadku gdy emeryt przejdzie na emeryturę, korzysta z funduszu socjalnego szkoły, z której przeszedł na emeryturę. Jeżeli będąc emerytem, zatrudni się w innej szkole, korzysta tam również z ZFŚS - tym razem jako pracownik. W takiej sytuacji ta sama osoba jest uprawniona do korzystania ze świadczeń dwóch funduszy socjalnych - jednego w szkole, z której przeszedł na emeryturę i drugiego - w szkole, w której jest zatrudniony. Dowiedz się więcej o uprawnieniach emerytowanych pracowników do świadczeń z ZFŚS.


Porada dnia 3

Dofinansowanie z ZFŚS działalności kulturalno-oświatowej

Pytanie: Na jakie formy działalności kulturalno-oświatowej można przeznaczyć środki z ZFŚS?

Odpowiedź: Działalność kulturalno-oświatowa może być realizowana w dwóch formach:

 1. organizowanie imprez masowych dla wszystkich osób uprawnionych - w takim przypadku nie stosuje się kryteriów socjalnych, a osoby uprawnione nie składają wniosków o przyznanie takiego świadczenia,
 2. przyznawanie indywidualnych świadczeń, najczęściej w formie dofinansowania do zakupu biletów na różnego rodzaje imprezy artystyczne - w tym przypadku należy pamiętać o konieczności różnicowania wysokości dofinansowania w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Najczęściej występujące błędy przy finansowaniu działalności kulturalno-oświatowej:

 1. brak wniosków o dofinansowanie do biletów (jest to świadczenie indywidualne, które może być przyznane wyłącznie na wniosek uprawnionej osoby; świadczenia z ZFŚS nie przysługują, o nie można tylko wystąpić),
 2. brak różnicowania wysokości dofinansowania świadczenia indywidualnego (Regulamin nie może przewidywać, że osobom uprawnionym przysługują bilety w określonej ilości; dofinansowanie do biletu musi być uzależnione od kryterium socjalnego i przyznawane na wniosek).

Imprezy masowe adresowane są do wszystkich osób uprawnionych i pracodawca ma obowiązek powiadomić wszystkie osoby uprawnione z odpowiednim wyprzedzeniem o organizowaniu takiej imprezy.

Nie można adresować konkretnej imprezy do wybranej części uprawnionych - np. tylko dla pracowników, tylko dla emerytów i rencistów. Zorganizowanie imprezy ze środków ZFŚS wymaga zapewnienia możliwości udziału w niej przez wszystkie osoby uprawnione. Tryb powiadamiania może być dowolnie ukształtowany w Regulaminie. Osoby, które nie wezmą udziału w takiej imprezie, nie mogą domagać się wypłaty ekwiwalentu lub przyznania innego świadczenia z tego tytułu.

W przypadku indywidualnych świadczeń w ramach działalności kulturalno-oświatowej Regulamin powinien określać także maksymalną częstotliwość ubiegania się o takie świadczenia - POBIERZ BEZPŁATNY REGULAMIN ZFŚS.


W najnowszym wydaniu czasopisma

NUMER - Listopad 2012, Nr 18

Temat numeru

 • 2 dni płatnego zwolnienia na opiekę nad dzieckiem str. 10

Terminarz zadań na listopad str. 1

Aktualności

 • Będzie mniej pieniędzy na doskonalenie zawodowe nauczycieli str. 5
 • Grono osób uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych nie poszerzy się str. 6
 • Nauczyciele popracują do 67 roku życia a nawet dłużej str. 7
 • Nie będzie podwyżek w 2013 r.! str. 8
 • Świadczenie rentowe zamiast urlopu dla poratowania zdrowia? str. 8
 • W 2012 r. 77 dni urlopu wypoczynkowego. W następnych latach o połowę mniej? str. 9

Kontrole w oświacie

 • Świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania stosunku pracy, nawet gdy pracownik odwołał się do sądu pracy str. 9

Dokumenty

 • Dodatek motywacyjny w praktyce str. 16

Praktyczne narzędzia

 • 19 najczęściej popełnianych błędów przy przyznawaniu dodatków motywacyjnych str. 38

Eksperci odpowiadają:

Awans zawodowy

 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela musi zawierać uzasadnienie str. 24

Zatrudnianie i zwalnianie

 • Nabycie uprawnień emerytalnych po rozwiązaniu stosunku pracy nie uprawnia do odprawy emerytalnej str. 26
 • Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji na podstawie umowy o pracę na czas określony str. 27
 • Z nauczycielem zatrudnionym w dwóch szkołach można podpisać umowę o zakazie konkurencji str. 27
 • Zwolnienie lekarskie nie uchroni nauczyciela przed zwolnieniem z pracy z powodu orzeczenia o niezdolności do pracy str. 28

Urlopy i czas pracy

 • Wicedyrektora szkoły obowiązuje 40 godzinny tydzień pracy str. 29
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w ramach godzin karcianych str. 31

Świadczenia socjalne

 • Środki zgromadzone na koncie ZFŚS można lokować na oprocentowanych lokatach str. 32

Wynagrodzenia i dodatki

 • Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli nie zawsze wymaga wprowadzenia zmian do umów o pracę i aktów mianowania str. 33
 • Potrącenie komornicze możliwe także ze świadczenia urlopowego str. 34

Pracownicy niepedagogiczni

 • Likwidacja stanowiska pracownicy na urlopie wychowawczym, gdy szkoła zatrudnia co najmniej 20 pracowników str. 36
 • Osiągnięcie wieku emerytalnego nie obliguje do rozwiązania stosunku pracy str. 37

Pobierz bezpłatny numer czasopisma. Uwaga! Tylko dla nowych Czytelników - prezent do czasopisma.

Przekonaj się, jakie zagrożenia czyhają na młodzież!

Środki psychoaktywne stają się coraz łatwiej dostępne dla młodzieży i dzieci... Jeżeli podejrzewasz, że dziecko zażywa narkotyki lub dopalacze, musisz działać szybko.

Dzięki ebookowi "Narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne. Czym się trują nasze dzieci?":

 • dowiesz się, jaki jest mechanizm uzależniania się młodych ludzi od narkotyków;
 • poznasz nazwy modnych substancji psychoaktywnych;
 • dowiesz się, z jakich produktów można zrobić narkotyk;
 • sprawdzisz w tabeli objawy i konsekwencje uzależnienia od substancji psychoaktywnych;
 • nauczysz się rozpoznawać czy dziecko bierze.

 

Zamów już teraz! >>

Ekspert Portalu Oświatowego radzi

Hospitacja i obserwacja w przypadku nauczyciela-bibliotekarza

Pytanie: Jak powinna wyglądać hospitacja-obserwacja bibliotekarza? Z jakich obszarów można przeprowadzić obserwację w tym przypadku? Z jakich elementów powinien składać się arkusz hospitacyjny bibliotekarza? Czy organizacja wystawy, wernisaż, spotkanie autorskie mogą podlegać hospitacji?

Odpowiedź: Czym innym jest obserwacja, a czym innym hospitacja. Hospitacja jest formą nadzoru dotyczącą pozyskiwania informacji o wykonywaniu funkcji nauczyciela. Lekcje biblioteczne, a także działania wskazane w pytaniu sprzyjają obserwacjom związanymi z pracą bibliotekarza.Przeczytaj całą odpowiedź.

Obliczanie frekwencji klasy, gdy uczeń realizuje nauczania indywidualne

Pytanie: Dziecko jest nauczane indywidualnie w domu - ma przyznane 6 godzin tygodniowo. Jest zapisane na liście I klasy szkoły podstawowej specjalnej. Uczeń ma odrębny dziennik. Jak liczyć frekwencję klasy na półrocze i koniec roku szkolnego: razem z uczniem nauczanym indywidualnie, czy oddzielnie?

Odpowiedź: Przy obliczaniu półrocznej i rocznej frekwencji klasy, w której jeden z uczniów posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, należy zsumować informacje zawarte w dzienniku lekcyjnym i dzienniku indywidualnego nauczania, odnoszące się do obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych (§ 7 ust. 3 i § 11 ust. 3 rozporządzenia MENiS z 19 lutego 2002 r.). Przeczytaj całą odpowiedź.


Serwis przygotował zespół redakcyjny Grupy Wydawniczej Oświata.

Grupa
wydawnicza OŚWIATA

Kontakt z redakcją: grupa.oswiata@wip.pl

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa.
Numer NIP 526-19-92-256
Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.


Bądź pewny, że zawsze otrzymasz swój numer "Serwisu Dyrektora placówki oświatowej".

Umieść adres e-mail oswiata@elettery.pl, w swojej książce adresowej lub na "liście bezpiecznych adresów" zwanej także "białą listą". Większość dostawców internetowych dokłada wszelkich starań, aby ich klienci nie dostawali niechcianej poczty. Jednak czasem mechanizmy antyspamowe blokują także pocztę, która jest legalna. Jeżeli dodasz adres e-lettera do swojej książki adresów, nie powinieneś mieć więcej problemów z terminowym otrzymywaniem kolejnych numerów e-lettera. Aby dodać adres do książki adresowej, możesz to zrobić przez opcję - Dodaj nadawcę do książki adresowej - klikając prawym klawiszem na e-letter w skrzynce odbiorczej, lub zaznacz i skopiuj adres oswiata@elettery.pl i dodaj jako nowy kontakt w książce adresowej. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić lub e-letter jest rozpoznawany jako "niechciana poczta", skontaktuj się z Twoim informatykiem lub administratorem sieci.

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać e-lettera,
kliknij tutaj
Zobacz ofertę innych bezpłatnych e-letterów,
kliknij tutaj