Księgowanie zaangażowania paliwa w JSFP Masz problem z wyświetlaniem newslettera?
Zobacz wersję online.
ELEKTRONICZNY SERWIS księgowego sektora finansów publicznych
www.serwisrb.pl 1 lutego 2013 r.
 
Karol
Zawadzki

Problem z zaangażowaniem

Księgowi reprezentujący jednostki sfery budżetowej, oprócz stosowania "zwykłych" rozliczeń księgowych muszą brać pod uwagę również specyficzne zasady ewidencji obowiązujące wyłącznie w jednostkach sektora finansów publicznych.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów rachunkowości budżetowej jest zaangażowanie.

W dzisiejszym serwisie nasz ekspert, doświadczona księgowa samorządowej jednostki budżetowej wyjaśnia, w jaki sposób zaksięgować zaangażowanie w przypadku zakupu paliwa do jednostki, od razu na dłuższy okres.

Pozdrawiam serdecznie  
Karol Zawadzki  
Karol Zawadzki  
redaktor  

PS

Jak poprawnie księgować operacje gospodarcze występujące w jednostkach sektora finansów publicznych?

Zachęcam do zapoznania się z komentarzem do planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Szczegółowa analiza praktycznych przykładów ułatwi Ci wykonywanie codziennych obowiązków.

Z publikacją możesz zapoznać się wypełniając ten formularz.

Porada dnia
Księgowanie zaangażowania paliwa w JSFP
Czy prawidłowa będzie ewidencja zaangażowania paliwa od razu w całości na początku roku, na podstawie szacunkowego określenia wartości zamówienia w przetargu na okres od lutego do grudnia, czy też zaangażowanie paliwa należy księgować na podstawie miesięcznych faktur?

W omawianym przypadku podstawą dokonania zapisów na kontach pozabilansowych w księgach rachunkowych jednostki w zakresie zaangażowania wydatków będzie zawarta umowa.

Wartość szacunkowa zamówienia może stanowić jednak jedynie wstępną wartość zaangażowania, np. dla potrzeb sprawdzenia, czy jednostka ma zabezpieczone środki w planie finansowym oraz dla potrzeb ustalenia, czy jednostka jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zwróćmy uwagę na opis do konta 998 "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości JSFP, zgodnie z którym na kontach dotyczących zaangażowania ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

A zatem skoro wartość szacunkowa zamówienia nie jest zaciągnięciem zobowiązania, to nie może ona stanowić podstawy do księgowania jej jako zaangażowanie.

Stąd też w przypadku opisanym w pytaniu, jako zaangażowanie powinna być przyjęta wartość wynikająca z podpisanej umowy, natomiast w końcu roku jednostka winna dokonać ewentualnej korekty zaangażowania do wysokości środków wynikających z faktur.

Podstawa prawna:

  • Załącznik nr 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych praz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).

Elżbieta Gaździk
główna księgowa JSFP

Zachęcam do zapoznania się z komentarzem do planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Z publikacją możesz zapoznać się wypełniając ten formularz.

Aktualny komentarz do planu kont JSFP

Jak w praktyce stosować zmienione zasady ewidencji księgowej w JSFP?

Poznaj proste rozwiązanie!

Komentarz do planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych to praktyczne wsparcie dla księgowych reprezentujących sektor publiczny.

Zapoznaj się z omówieniem aktualnych zasad ewidencji księgowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych uwzględniającym zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Nie trać czasu! Skorzystaj z gotowych rozwiązań!

Ten newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły taką wolę podając adres e-mail w formularzach znajdujących się w naszych serwisach internetowych i na stronach WWW.
Jeśli nie spodziewałeś się tej wiadomości (np. ktoś wpisał Twój adres e-mail bez Twojej wiedzy) lub nie chcesz otrzymywać takich informacji w przyszłości, możesz zrezygnować z subskrypcji klikając tutaj.
Możesz także odesłać e-maila z tematem "wypisz" na adres cok@wip.pl
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.