8 składników, jakie musisz wliczyć do pensji wakacyjnej nauczyciela Masz problem z wyświetlaniem newslettera?
Zobacz wersję online.
E-serwis oświatowy
 
Agnieszka Rumik - radca prawny

Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku,

Co roku przy obliczaniu pensji wakacyjnej nauczycieli
i należnych im dodatkowych świadczeń pojawiają się przypadki, z którymi do tej pory nikt nie miał do czynienia. Z jednej strony przypadające w jednym miesiącu okresy pracy i usprawiedliwionej nieobecności np. z powodu choroby, urlopu zdrowotnego czy bezpłatnego, a z drugiej niejasne przepisy wzbudzają wątpliwości co do tego, jak liczyć wynagrodzenie urlopowe nauczyciela.

Najwięcej wątpliwości powoduje uwzględnianie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa w pensji urlopowej, szczególnie gdy chodzi o ostatnie dni czerwca. Przepisy nie rozstrzygają bowiem, czy wypłaca się wówczas pensję urlopową, czy jeszcze zwykłe wynagrodzenie. Interpretacji jest wiele, stąd nauczycielskie pensje za ostatnie dni czerwca są obliczane na różne sposoby. Skomplikowane operacje obliczeniowe można ułatwić stosując nasze sprawdzone metody - piszemy o nich w aktualizacji poradnika "Karta Nauczyciela od A do Z". Poznaj przykłady, jak liczyć wynagrodzenie za wakacje 2013!

Zapraszam do lektury  
Agnieszka Rumik - radca prawny  
Agnieszka Rumik  
radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym  
Redaktor poradnika "Karta Nauczyciela od A do Z"  

PS W najnowszej aktualizacji poradnika "Karta Nauczyciela od A do Z" wyjaśniamy m.in.:

 • Jakie 8 składników wynagrodzenia należy uwzględnić w pensji urlopowej
 • Jak obliczać wynagrodzenia urlopowe za niepełny miesiąc
 • Jak liczyć pensję za ostatnie dni czerwca
 • Jak w wynagrodzeniu urlopowym uwzględnić wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa
 • Jaką stawkę wynagrodzenia zasadniczego wlicza się do pensji urlopowej
 • Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe po długotrwałym zwolnieniu lekarskim
 • Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe po urlopie bezpłatnym i zdrowotnym
 • Jak liczyć wynagrodzenie urlopowe po urlopie macierzyńskim i wychowawczym
 • Jak liczyć wynagrodzenie za urlop uzupełniający

W tym wydaniu: 37 przykładów dotyczących obliczania wynagrodzenia urlopowego nauczyciela!

Wynagrodzenie urlopowe 2013 - 8 składników, które musisz policzyć

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy 2013 trzeba uwzględnić 8 składników wynagrodzenia, jakie otrzymuje nauczyciele. Jedne z nich należy zwyczajnie doliczyć do pensji zasadniczej, inne uśrednić, a jeszcze inne obliczyć z uwzględnieniem okresu ich wypłacania. Są też takie, które się pomija. Największe trudności sprawia jednak obliczanie i uśrednianie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Zasad, reguł i wyjątków jest wiele - łatwo się w tym pogubić. Skomplikowane obliczenia można jednak uprościć -

Wynagrodzenie urlopowe
Godziny ponadwymiarowe w średniej urlopowej nauczyciela

Za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego okresu.

Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypracowane w czerwcu nie są wliczane do średniej urlopowej nauczyciela, który rozpoczyna korzystanie z urlopu w tym miesiącu (art. 67 ust. 1 Karty Nauczyciela, § 4 rozporządzenia MEN z 6 czerwca 2001 r.)

O zakresie uśrednionych godzin decyduje miesiąc rozpoczęcia urlopu

W wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela uwzględnia się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wyłącznie z okresu miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia korzystania z urlopu. Oznacza to, że jeśli nauczyciel rozpoczyna korzystanie z urlopu 29 czerwca 2013 r., w wynagrodzeniu za wakacje nie będą uwzględnione godziny ponadwymiarowe wypracowane w czerwcu.

Z inną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy nauczyciel np. w dniach 29-30.06.2013 r. będzie niezdolny do pracy i rozpocznie korzystanie z urlopu wypoczynkowego dopiero np. 1 lipca 2013 r. Wówczas do średniej urlopowej należy wliczyć także godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa wypracowane w czerwcu, bowiem miesiącem rozpoczęcia korzystania z urlopu będzie lipiec, zaś miesiącami roku szkolnego poprzedzającymi miesiąc rozpoczęcia urlopu będą wrzesień - czerwiec.

Sprawdź, jak liczyć wynagrodzenie urlopowe za czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r.! Zweryfikuj swoje obliczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 67 ust. 1.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 737 ze zm.) - § 4.

Anna Trochimiuk
prawnik, specjalista prawa oświatowego

Ekwiwalent za urlop
Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela zatrudnionego do
30 czerwca 2013 r.

Nauczyciel zatrudniony do 30 czerwca w praktyce, poza feriami zimowymi, nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze. W związku z tym w chwili rozwiązania stosunku pracy należy wypłacić mu ekwiwalent za urlop.

Aby obliczyć czy i za ile dni należy wypłacić nauczycielowi ekwiwalent za urlop, w pierwszej kolejności trzeba ustalić do ilu dni urlopu wypoczynkowego nauczyciel nabył prawo i ile dni wykorzystał w naturze. Dopiero gdy okaże się, że nauczyciel nie wykorzystał w pełni urlopu - należy wypłacić ekwiwalent.

Zatrudnienie na okres prowadzenia zajęć - prawo do 8 tygodni urlopu

Nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym (10 miesięcy), w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze ferii letnich i zimowych i w czasie ich trwania (art. 64 ust. 5 Karty Nauczyciela). Skoro nauczyciel zatrudniony przez 10 miesięcy w roku szkolnym ma prawo do urlopu w takim samym wymiarze, jak nauczyciel pracujący przez cały rok kalendarzowy, to w konsekwencji ma prawo do ekwiwalentu za urlop w pełnym wymiarze tj. do 8 tygodni.

Zatrudnienie do końca czerwca - nauczyciel korzysta z urlopu w ferie letnie

Poza pewnymi wyjątkami, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach kończą w ostatni piątek czerwca (tj. w 2013 r. w dniu 28 czerwca). Ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia - tj. 29 czerwca 2013 r. (§2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.). Oznacza to, że nauczyciel w dni 29 i 30 czerwca 2013 r. korzysta już z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli umowa rozwiązuje się z końcem czerwca, to nauczyciel nie ma możliwości wykorzystania urlopu w pełnym wymiarze - należy zatem wypłacić mu za niego ekwiwalent.

Wakacje 2013 r. Tylko u nas - sprawdzone sposoby obliczania wynagrodzenia urlopowego i innych świadczeń związanych z wypoczynkiem >>

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art.64 ust. 5, art. 66 ust. 2.
 • Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 ze zm.) - §2 ust. 1 i § 3 ust. 1 pkt 4.

Anna Trochimiuk
prawnik, specjalista prawa oświatowego

Wynagrodzenie urlopowe
Dodatek funkcyjny przyznany na okres wakacji wlicza się do pensji urlopowej

Jeżeli, zgodnie z regulaminem wynagradzania, dodatek funkcyjny za wychowawstwo nie jest wypłacany za wakacje i inne okresy, kiedy nauczyciel nie świadczy pracy związanej z przyznanym dodatkiem, to w wynagrodzeniu urlopowym nie powinno się go uwzględniać.

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,
 3. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
 4. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,
 5. odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,
 6. wynagrodzenie za pracę w święto,
 7. dodatek za uciążliwość pracy,
 8. jednorazowy dodatek uzupełniający

(§ 1 ust. 1 ww. rozporządzenia).

W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia związane z przyznanym dodatkiem. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Dodatek przyznany na czas wakacji wlicza się do wynagrodzenia urlopowego

Dodatek funkcyjny przysługuje w okresie pełnienia funkcji uzasadniającej jego przyznanie, a w przypadku dodatku za wychowawstwo w okresie wakacji nauczyciel nie pełni funkcji wychowawcy klasy, a zatem dodatek ten nie powinien być wypłacany za ten okres (§ 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). Nie oznacza to jednak, że nie jest składnikiem wynagrodzenia urlopowego. Przy czym szczegółowe kwestie związane z wypłacaniem dodatku określa organ prowadzący placówkę w regulaminie wynagradzania obowiązującym daną placówkę (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Pensja urlopowa 2013 r. - sprawdź, jakie składniki wynagrodzenia musisz do niej wliczyć.

Zasady wypłacania dodatku funkcyjnego określa organ prowadzący

Jeżeli zatem organ prowadzący w regulaminie wynagradzania przyznał dodatek funkcyjny także na okres wakacji, to należy go wliczyć do wynagrodzenia urlopowego w wysokości uśrednionej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 30 ust. 6 pkt 1.
 • Rozporządzenie MEN z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. z 2001 r. nr 71, poz. 737 ze zm.) - § 1 ust. 1, § 2 ust. 2.
 • Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 ze zm.) - § 5 pkt 2 lit. a.

Agnieszka Rumik
radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROWADZENIU KADR
W OŚWIACIE

Dodatek za warunki pracy w pensji urlopowej za lipiec i sierpień

Jeżeli nauczyciel w danym roku szkolnym miał przyznany dodatek za warunki pracy, to powinien on być uwzględniony w wynagrodzeniu urlopowym za wakacje letnie. Dowiedz się więcej o wyliczaniu wynagrodzenia za wakacje 2013 r. >>

Wniosek o urlop zdrowotny można złożyć także po otrzymaniu wypowiedzenia

Nauczyciel, któremu w maju wręczono wypowiedzenie stosunku pracy może do końca okresu wypowiedzenia, czyli do 31 sierpnia skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. W takim przypadku, mimo zalecenia przez lekarza leczącego nauczyciela dłuższego urlopu, ulega od odpowiedniemu skróceniu. Udzielaj urlopów zdrowotnych zgodnie z przepisami >>

Przedłużenie stażu nauczyciela w związku ze zwolnieniem lekarskim

Nauczyciel, który w trakcie trwania stażu na wyższy stopień awansu jest nieobecny w pracy dłużej niż miesiąc, np. z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, czy zdrowotnego musi się liczyć z tym, że awansuje później, niż zostało to zaplanowane. W praktyce nauczyciel będzie także musiał poczekać na wyższe wynagrodzenia, które wiąże się z awansem. Przedłuż staże nauczycieli
i wyznacz im właściwy termin zakończenia awansu >>

Po urlopie zdrowotnym nauczyciel musi mieć zapewnione te same warunki pracy

W trakcie urlopu zdrowotnego nauczyciela jego godziny mogą być rozdzielone pomiędzy innych pracowników. Można także zatrudnić nauczyciela na zastępstwo. Jednak po powrocie z urlopu, nauczyciel musi mieć zapewnione takie same warunki pracy, co przed pójściem na urlop. Zmiana w tym zakresie wymaga natomiast jego zgody. Podejmuj bezbłędne decyzje kadrowe dotyczące urlopów zdrowotnych >>

Świadczenia z ZFŚS otrzyma nieobecny nauczyciel i jego zastępca

Prawo do świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie zależy od formy zatrudnienia. Jeżeli zatem w szkole jest zatrudniony nauczyciel na zastępstwo, to w czasie trwania umowy, ma prawo korzystać z Funduszu na takich samych zasadach, jak nauczyciel nieobecny w pracy. W praktyce zatem pracodawca w ramach jednego stanowiska pracy musi wypłacić podwójne świadczenia. Prowadź działalność socjalną zgodnie z przepisami >>

Ten newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły taką wolę podając adres e-mail w formularzach znajdujących się w naszych serwisach internetowych i na stronach WWW.
Jeśli nie spodziewałeś się tej wiadomości (np. ktoś wpisał Twój adres e-mail bez Twojej wiedzy) lub nie chcesz otrzymywać takich informacji w przyszłości, możesz zrezygnować z subskrypcji klikając tutaj.
Możesz także odesłać e-maila z tematem "wypisz" na adres cok@wip.pl
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.