Nowe przepisy bhp Zobacz na stronie WWW.
E-serwis oświatowy  
E-serwis oświatowy
   15 grudnia 2018 r.   

Wyjątkowy numer styczniowy - omówienie zmian od 2019 r.:

 • Akta osobowe od 1 stycznia 2019 r.
 • Ocena pracy nauczycieli po zmianach
 • Nowe przepisy bhp w szkołach
 • Egzamin ósmoklasisty

Zamów numer i odbierz prezent - specjalny dodatek do wydania!

Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze!

Pani Dyrektor, Panie Dyrektorze!

Zapraszam Państwa serdecznie do lektury dzisiejszego, specjalnego wydania E-serwisu oświatowego. A co w nim? Przede wszystkim informacje na temat zmian w prawie oświatowym - tych, które już weszły w życie oraz tych od 1 stycznia 2019 roku. Każdy dyrektor i placówka muszą być na nie przygotowane i poprawnie wdrożyć je w życie.

Od 29 listopada tego roku obowiązują nowe przepisy dotyczące bhp w szkole. To bardzo istotne zmiany nakładające, między innymi, obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania piewszej pomocy. Jest to regulacja dotycząca pracowników niebędących nauczycielami.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał wybór czy prowadzić akta osobowe, jak dotychczas, w wersji papierowej czy w wersji elektronicznej. Dodatkowo, ma zmienić się układ akt osobowych i trzeba będzie je dostosować do nowych przepisów do 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowo na temat zmian będziemy pisać w noworocznym, styczniowym numerze!

Serdecznie polecam też specjalne wydanie grudniowe. Aby ułatwić codzienne wykonywanie obowiązków, do grudniowego, jubileuszowego numeru "Poradnika Dyrektora Szkoły" dołączamy płytę CD z 55 dokumentami niezbędnymi w pracy każdej szkoły.

Na płycie znajdują się m.in.:

 • Instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi
 • Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych
 • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego
 • Wzór indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 • Informacja o przydzieleniu godzin doraźnych zastępstw
 • Wypowiedzenia warunków umowy o pracę
 • Przykład listy kontrolnej przeglądu szkoły przed zimą
 • Regulamin boiska szkolnego

Zapoznaj się z aktualizacją jubileuszową - Nr 150! Odbierz CD z dokumentami w prezencie! »

Sprawdź w specjalnym grudniowym wydaniu! Eksperci odpowiadają na pytania innych dyrektorów, rozwiązują najczęściej spotykane problemy, podają konkretne procedury postępowania.​ Aktualizacja zawiera ponad 50 pytań i odpowiedzi z każdej dziedziny pracy szkoły.

ZAMÓW DARMOWY NUMER »

Agnieszka Stebelska - redaktor Poradnika Dyrektora Szkoły

Zmiany przepisów bhp w szkole

Podstawowym aktem prawnym określającym ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz zadania dyrektora związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom jest obowiązujące od 6 lutego 2003 r. rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r. Jego kolejną, czwartą z rzędu nowelizacją jest opublikowane 14 listopada 2018 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wprowadzone w nim zmiany polegają na:

 • nadaniu nowego brzmienia niektórym dotychczas obowiązującym przepisom,
 • rozszerzeniu przepisów poprzez dodanie nowych regulacji.

1. Rejestr wyjść grupowych

Rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie zmieniające z 31 października 2018 r.

Brak regulacji

§ 2a. Dyrektor albo upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych uczniów, z wyjątkiem wycieczek.

Zawartość rejestru określa ust. 2

2. Planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawcze według nowych zasad

Rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie zmieniające z 31 października 2018 r.

§ 4. Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien

uwzględniać potrzebę równomiernego

obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

§ 4 Plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:

1) równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

3. Ustalanie długości przerw

Rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie zmieniające z 31 października 2018 r.

Brak regulacji w sprawie długości przerw międzylekcyjnych

§ 14 ust. 3 Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

1) ustala długość przerw międzylekcyjnych,
2) organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.

4. Zawiadamianie kuratora oświaty o zawiedzeniu zajęć

Rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie zmieniające z 31 października 2018 r.

§ 18 ust. 2. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony,

jeżeli:

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 2100 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających

zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa,

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów

§ 18 ust. 3 O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Szczegółowe omówienie wszystkich zmian w aktualizacji styczniowej »

Zobacz ponad 50 wzorów dokumentów, w tym dotyczących bezpieczeństwa, na CD w aktualizacji grudniowej »

RAPORT SPECJALNY - BHP W OŚWIACIE

Pobierz bezpłatnie i zyskaj wiedzę nt 14 zadań Dyrektora w zakresie BHP. Pobierz bezpłatnie

Publikacje, które mogą Cię zainteresować

Wycieczki i imprezy szkolne według nowych zasad Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
Zamów » Dowiedz się więcej »

Czy szkoła jest gotowa na zimę?

Aby zweryfikować stan przygotowania budynku szkoły oraz terenu wokół niej do sezonu zimowego, najlepiej prześledzić po kolei punkty z opracowanej listy kontrolnej - to da pewność, że nic nie zostało przeoczone:

Miejsce

Przedmiot kontroli

Zakres (co podlega sprawdzeniu)

Stan kontrolowanego obiektu, miejsca lub urządzenia/prace niezbędne do wykonania przed zimą

I. Teren szkoły

1. ogrodzenie – furtki i bramy

stan techniczny ogrodzenia, bram i furtek – ubytki, wystające elementy, sprawność mechanizmów służących do otwierania i zamykania furtek i bramy

2. drogi, przejścia, schody zewnętrzne prowadzące do budynku

stan nawierzchni dróg i przejść - ubytki, wyrwy, nierówności, zaleganie kamieni, gałęzi, piachu, sprawność działania urządzeń odprowadzających wody opadowe, trwałość i stabilność pokryw zamykających otwory i zagłębienia,

stan nawierzchni schodów - spękania, ubytki, nierówności, zabezpieczenia przed poślizgnięciem

3. oświetlenie terenu

sprawność działania dostosowanie do warunków zimowych – liczba lamp i ich rozmieszczenie na terenie szkoły, zapewnienie o zmrok oświetlenia w miejscach istotnych,

4. plac zabaw

pełen zakres kontroli funkcjonalnej, w tym: stabilność urządzeń, stan fundamentów, stan nawierzchni, występujące ślady rozkładu lub korozji.

II. Budynek

1. elewacja zewnętrzna

Stan elewacji - uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, wykruszenia, ubytki tynku

2. wejście główne

sprawność oświetlenia

Cała lista kontrolna oraz inne dokument na CD w numerze grudniowym »

Czytelnicy o nas

Z serwisu korzystam ja i moi pracownicy. Doskonale przygotowany materiał, rzetelne i jasne porady, pomagają w dopilnowaniu i wykonywaniu codziennych zadań. E-letter oświatowy to niezastąpione narzędzie w naszej pracy! Polecam serdecznie i dziękuję całej Redakcji za jego tworzenie!

Anna K. - Dyrektor gimnazjum, woj. podlaskie

Zapisz się

Dokumentacja szkolna bez błędów! »

Zarządzaj swoim kontem:

E-serwis oświatowy E-serwis oświatowy E-serwis oświatowy E-serwis oświatowy
Moje dane Mała przerwa Moje elettery Moje
zainteresowania

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 

E-serwis oświatowyWiarygodna
firma
E-serwis oświatowyAtest antyspamowy
E-serwis oświatowyOchrona
Twoich danych

Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.
Nr rejestrowy BDO: 000008579

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »