Doradca BHP

Czy instrukcja obsługi maszyny musi być przetłumaczona na język polski?

Zobacz na stronie WWW »

Doradca BHP

17 czerwiec 2019 r.

Drogi Czytelniku!

Powództwo o ustalenie, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż te które wskazano w protokole powypadkowym lub też że przyczyną wypadku nie były okoliczności wyłączające odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy, czyli żądanie sprostowania protokołu powypadkowego, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody – orzekł Sąd Najwyższy.. Więcej na ten temat w czerwcowym numerze "Aktualności bhp".

Zachęcam do lektury

Agnieszka Gawrońska

redaktor naczelna

W najnowszym numerze "Aktualności bhp" m. in.:

 

Aktualności BHP

 
 

Czy instrukcja obsługi maszyny musi być przetłumaczona na język polski?

Czy jest obowiązek tłumaczenia całej instrukcji maszyny, łącznie z opisami rysunków na język polski? A może wystarczy przetłumaczyć tylko te części dotyczące codziennego stosowania dla operatorów? Kto powinien dokonać takiego tłumaczenia jeżeli oryginalna instrukcja jest w obcym języku – pracodawca?

Pracodawca ma obowiązek posiadania polskiej wersji językowej instrukcji obsługi maszyn i urządzeń użytkowanych na terenie zakładu. Przepisy określają obowiązki producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

 • zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 • zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna,
 • dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji,
 • przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności,
 • sporządza deklarację zgodności WE i zapewnia, że została dołączona do maszyny,
 • umieszcza oznakowanie CE.

Maszyna wprowadzana do obrotu lub oddawana do użytku musi być wyposażona w instrukcje. Instrukcja powinna być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej. Na takiej wersji lub wersjach językowych, zweryfikowanych przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, powinien być umieszczony napis "Instrukcja oryginalna".

Ważne

Jeżeli "Instrukcja oryginalna" nie istnieje w języku państwa członkowskiego, w którym maszyna będzie użytkowana, tłumaczenie na ten język powinno zostać dostarczone przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo przez osobę wprowadzającą maszynę na dany obszar. Tłumaczenie powinno być opatrzone napisem "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".

Maszyna powinna być wyposażona w "Instrukcję oryginalną" oraz, jeżeli ma to zastosowanie, w "Tłumaczenie instrukcji oryginalnej".

Jakie informacje powinny znaleźć się w instrukcji?

Przepisy określają także wymagania co do zawartości instrukcji, określając, że instrukcje powinny zawierać co najmniej następujące informacje:

 • nazwę i pełny adres producenta i jego upoważnionego przedstawiciela,
 • określenie maszyny, które zostało umieszczone na samej maszynie, z wyjątkiem numeru seryjnego,
 • deklarację zgodności WE lub dokument przedstawiający treść deklaracji zgodności WE, wskazujący szczegółowe dane dotyczące maszyny, niekoniecznie zawierający numer seryjny i podpis,
 • ogólny opis maszyny,
 • rysunki, schematy, opisy i objaśnienia niezbędne do użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny oraz sprawdzenia prawidłowości jej działania,
 • opis stanowiska lub stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy,
 • opis zastosowania maszyny zgodnego z przeznaczeniem,
 • ostrzeżenia dotyczące niedozwolonych sposobów użytkowania maszyn, które, jak to wynika z doświadczenia, mogą mieć miejsce,
 • instrukcje montażu, instalowania i łączenia, zawierające rysunki, schematy i sposoby mocowania oraz określenie podwozia lub instalacji, na jakich maszyna powinna być zamontowana,
 • dotyczące instalacji i montażu, mające na celu zmniejszenie hałasu lub drgań,
 • dotyczące oddania do użytku i eksploatacji maszyny oraz, jeżeli jest to niezbędne, instrukcje dotyczące szkolenia operatorów,
 • informacje dotyczące ryzyka istniejącego mimo zastosowania konstrukcji bezpiecznej samej w sobie, środków zabezpieczających i dodatkowych środków ochronnych,
 • dotyczące środków ochronnych, jakie musi zastosować użytkownik we właściwych przypadkach, łącznie z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej,
 • podstawowe parametry narzędzi, które można stosować w maszynie,
 • warunki, w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy przewidywalnych awarii,
 • określające bezpieczne warunki transportu, przenoszenia i przechowywania, z podaniem masy maszyny i jej poszczególnych części, jeżeli istnieje konieczność osobnego transportu,
 • sposób postępowania w razie wypadku lub awarii; jeżeli w maszynie zastosowano funkcję blokowania, to należy podać sposób przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzenia,
 • opis czynności regulacyjnych i konserwacyjnych, jakie powinien wykonywać użytkownik, oraz zapobiegawcze środki konserwacji,
 • instrukcje umożliwiające bezpieczne przeprowadzenie regulacji i konserwacji, w tym środki ochronne, jakie należy podjąć w trakcie tych czynności,
 • specyfikacje części zamiennych, jakie mają zostać użyte, jeżeli mają one wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo operatorów,
 • parametry dotyczące emisji hałasu:

a) poziom ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowanego charakterystyką A, jeżeli przekracza on 70 dB(A); natomiast jeżeli poziom ten nie przekracza 70 dB(A), to powinno być to wyraźnie zaznaczone w instrukcji,

b) szczytową chwilową wartość ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowaną charakterystyką C, jeżeli przekracza ona 63 Pa (130 dB w stosunku do 20 µPa),

c) poziom mocy akustycznej maszyny skorygowany charakterystyką A, jeżeli poziom emitowanego ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy skorygowany charakterystyką A przekracza 80 dB(A),

 • dotyczące promieniowania emitowanego przez maszynę, szczególnie promieniowania niejonizującego, które może mieć niekorzystny wpływ na operatora i osoby narażone, w szczególności gdy mają wszczepione aktywne lub nieaktywne urządzenia medyczne.

Reasumując od producenta lub dostawcy maszyny należy żądać dostarczenia „Tłumaczenia instrukcji oryginalnej” zawierającej elementy wymagane dyrektywą maszynową oraz rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Podstawa prawna :

 • § 6 ust.1; § 58; § 59 rozporządzenia ministra gospodarki z 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1228 ze zm.),
 • załącznik I, poz:1.7.4. Dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

Halina Góralska
główny specjalista ds. bhp
wykładowca przedmiotów zawodowych z zakresu bhp

 
 

BHP w firmie

 
 

Warunki pracy

Czy kompetencje SIP sięgają tylko wybranych zagadnień z zakresu bhp?Jak przygotować się do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo? Sprawdź w czerwcowym numerze"Aktualności bhp".

 
 

Polecane dla Ciebie

Niezbędnik Specjalisty ds. BHP Wszystko o służbie bhp
Zamów >> Sprawdź >>

 

 
 

Portal BHP to źródło informacji na temat zmian w przepisach prawa

Jak wiemy nieznajomość prawa szkodzi i niestety takim argumentem nie możemy usprawiedliwiać się przed organami nadzoru na warunki pracy. Z przepisami PortalBHPzarówno pracodawcy, jak i pracownicy służby bhp muszą być na bieżąco. Mając to na uwadze na Portalu BHP w dziale Narzędzia stworzyliśmy bazę aktualnych i ujednoliconych aktów prawnych niezbędnych w codziennej pracy pracowników służby bhp. Znajdziesz tu aktualne treści rozporządzeń i ustaw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dodatkowo w dziale Zmiany w prawie na bieżąco informujemy Cię od kiedy, w jakim zakresie i jakie przepisy ulegają zmianie.

Wszystkie najważniejsze aktualne przepisy bhp w jednym miejscu na Portalu BHP!

Dowiedz się więcej »

 
 

Zapisz się

 
 
 

Zarządzaj swoim kontem:

 

Drogi Użytkowniku, wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom – masz możliwość zarządzania swoim kontem. Jeśli np. planujesz urlop, możesz ograniczyć częstotliwość wysyłek poprzez usługę Mała przerwa. Umożliwiamy Ci m.in. edycję Twoich danych osobowych, za co otrzymasz wyjątkowego, bezpłatnego e-booka. Sam decydujesz, które nasze elettery – spośród 16 kategorii tematycznych - chcesz otrzymywać i jak często.

 
Doradca BHP

Wiarygodna
firma

Doradca BHP

Atest
antyspamowy

Doradca BHP

Ochrona
Twoich danych

Sprawdź, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe »